Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje reklama, plakata, panoa i slično

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje reklama, plakata, panoa i slično

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Statut Općine Breza (Službeni glasnik Općine Breza 8/09-prečišćeni tekst)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina (Službeni glasnik Općine Breza 4/18), Odluka o visini naknade za zauzimanje javne površine (Službeni glasnik Općine Breza 9/14), Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini naknade za zauzimanje javne površine od 4.5.2016. godine

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva za privremeno zauzimanje javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje