Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje reklama na objekte

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje reklama na objekte

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o određivanju lokacija i uvjeta za postavljanje reklama na objekte u gradu Prozoru (Službeni glasnik Općine Prozor-Rama 04/11)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje