Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje ljetne terase i tende

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje ljetne terase i tende

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o zakupu javnih površina općine Čitluk (Službeni glasnik Općine Čitluk 04/12)

Obaveznik plaćanja

Korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje