Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o naknadi za postavljanje podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u općini Prozor-Rama (Službeni glasnik Općine Prozor-Rama broj: ________

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje