Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje cirkusa i slično, i zabavnih aparata

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje cirkusa i slično, i zabavnih aparata

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina (Službeni glasnik Grada Mostara 5/11, 2/12)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje