Naknada za zauzimanje javnih površina – parking

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - parking

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građevinskom zemljištu FBiH (Službene novine FBiH 25/03, 16/04, 67/05), Zakon o prostornom uređenju i građenju (Službene novine ZDK 1/14)

Podzakonski osnov

Odluka o davanju u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini (Službene novine Općine Maglaj 6/05), Odluka o privremenom korištenju javnih površina (Službene novine Općine Maglaj 5/18)

Obaveznik plaćanja

Korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje