Naknada za zauzimanje javnih površina – ostale naknade

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - ostale naknade

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o načinu dodjele pod zakup zemljišta u državnom vlasništvu i visini zakupnine (Službeni glasnik Općine Novi Travnik 2/14, 1/15)

Obaveznik plaćanja

Korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje