Naknada za zauzimanje javnih površina – održavanje koncerata, pozorišnih predstava, cirkusa i sl.

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - održavanje koncerata, pozorišnih predstava, cirkusa i sl.

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građevinskom zemljištu FBIH (Službene novine FBiH 25/03, 16/04, 67/05)

Podzakonski osnov

Odluka o zauzimanju javih površina (Službeni glasnik Općine Zavidovići 8/17, 4/18, 6/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje