Naknada za zauzimanje javnih površina-od kafića i kioska

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina-od kafića i kioska

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik općine Livno 7/96), Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za korištenje javno-prometnih površina od 15.3.2001. godine

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje