Naknada za zauzimanje javnih površina – izgrađenih i dograđenih objekti bez dozvole za građenje

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - izgrađenih i dograđenih objekti bez dozvole za građenje

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina (Službeni glasnik Grada Mostara 5/11, 2/12), Odluka o načinu korištenja i visini naknade za uzurpirane javne površine na kojima su izgrađeni ili postavljeni objekti bez pravosnažnog odobrenja za građenje za period od 01.01. do 31.12. 2020. godine (Službeni glasnik Grada Mostara 13/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje