Naknada za zauzimanje javne površine – zakup javnih površina od kafea, restorana i kioska

Šifra prihoda: 722463

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javne površine - zakup javnih površina od kafea, restorana i kioska

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 20/04, 26/12, 32/12, 24/15)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Centar Sarajevo (Službene novine KS, 9/12, 24/16, 13/17, 40/17)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice korisnici javne površine

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje