Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

Šifra prihoda: 722585

Taxa / Namet

Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine FBiH 64/09)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBIH (Službene novine FBiH 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19)

Obaveznik plaćanja

Društva za osiguranje i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine pravnim i fizičkih lica

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje