Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

Šifra prihoda: 722583

Taxa / Namet

Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine FBIH 64/09)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

Osiguravajuća društva

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje