Naknada za utvrđivanje tehničkih uslova poslovnih prostora

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Naknada za utvrđivanje tehničkih uslova poslovnih prostora

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/09) i Zakon o turističkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/09)

Podzakonski osnov

Odluka Općinskog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti, broj 01-05-4-3562/19-1 od 12.02.2020. godine i Odluka Općinskog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti, broj 01-04-4-1263/20 od 10.06.2020. godine.

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje