Naknada za usluge pratnje vangabaritnog tereta i opasnih materija, kao i dodatno angažovanje policijskih službenika i korištenje službenih vozila povodom obezbjeđenja aktivnosti koje nemaju karakter javnih skupova

Šifra prihoda: 722429

Taxa / Namet

Naknada za usluge pratnje vangabaritnog tereta i opasnih materija, kao i dodatno angažovanje policijskih službenika i korištenje službenih vozila povodom obezbjeđenja aktivnosti koje nemaju karakter javnih skupova

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/14 i 37/14)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju visine cijena usluga koje pruža Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/17)

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva za izdavanje zapisnika

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje