Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

Šifra prihoda: 722433

Taxa / Namet

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građevinskom zemljištu FBiH (Službene novine FBiH 25/03, 16/04, 67/05)

Podzakonski osnov

Odluka o građevinskom zemljištu (Služebeni glasnik općine Sanski Most 3/03, 6/09, 4/14), Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području općine Sanski Most u 2021.godini (Službeni glasnik općine S.Most, broj 03/21)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje