Naknada za upotrebu grba, imena i isticanja zastave Grada Sarajeva

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Naknada za upotrebu grba, imena i isticanja zastave Grada Sarajeva

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službene novine Kantona Sarajevo 22/00 - prečišćeni tekst)

Podzakonski osnov

Odluka o upotrebi grba, imena i isticanja zastave Grada Sarajeva (Službene novine KS 5/06 i 33/07)

Obaveznik plaćanja

Pravna lica i udruženja

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje