Naknada za upotrebu cesta za vozila građana

Šifra prihoda: 722532

Taxa / Namet

Naknada za upotrebu cesta za vozila građana

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o cestama FBIH (Službene novine FBIH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Službene novine Federacije BiH 9/16)

Obaveznik plaćanja

Fizička lica na koje su registrovana motorna i priključna vozila

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje