Naknada za troškove izdavanja akata iz oblasti urbanizma

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Naknada za troškove izdavanja akata iz oblasti urbanizma

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o prostornom uređenju i građenju ( "Službene novine ZDK", broj:1/14,4/16)

Podzakonski osnov

Odluka o načinu plaćanja naknade za troškove postupka izdavanja akata iz oblasti urbanizma i imovinsko-pravnih poslova ("Službene novine Općine Kakanj", broj:6/2009)

Obaveznik plaćanja

Pravna i registrovana fizička lica i fizička lica-građani

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje