Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu Federacije BIH

Šifra prihoda: 722416

Taxa / Namet

Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu Federacije BIH

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o cestovnom prijevozu FBiH (Službene novine FBiH 28/06)

Podzakonski osnov

Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koje se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (Službene novine FBiH 51/06, 26/07, 70/07, 4/10), Cjenovnik usluga pojedinih vrsta tehničkog pregleda vozila (Službene novine FBiH 26/07)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na motornim vozilima

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje