Naknada za stjecanje certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH

Šifra prihoda: 722597

Taxa / Namet

Naknada za stjecanje certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj: 47/08 i 101/16)

Podzakonski osnov

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj: 95/15 i 48/17)

Obaveznik plaćanja

Fizička lica koja polažu ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje