Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama BiH

Šifra prihoda: 722519

Taxa / Namet

Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama BiH

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 1/94, 8/95, 19/03, 8/06)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 44/07)

Obaveznik plaćanja

Vlasnici, odnosno korisnici stranih plovila na unutrašnjim i pomorskim putevima BiH

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje