Naknada za reklame postavljene na javnim površinama

Šifra prihoda: 722465

Taxa / Namet

Naknada za reklame postavljene na javnim površinama

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o cestama ( Sl.novine F BiH br.12/10 , 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste (Sl. novine Općine Cazin br.12/15), Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta, Odluka o privremenom zauzimanju javnih površina na području Grada Cazin (Sl.novine Grada Cazin 4/17 , 1/18 i 2/19), Pravilnik o zauzimanju javnih površina na području Grada CAzin , br. 01-68/17 od 31.05.2017. god.i br. 01/UO-40/20 od 28.02.2020.)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje