Naknada za rad Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Naknada za rad Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o porezu na promet nekrtnina (Službene novine USK broj 6/04, 18/04)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu formiranja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela/komisija osnovanih od strane općinskog načelnika (Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac broj 9/21), Pravilnik o procjeni vrijednosti nekretnina za područje Općine Bosanski Petrovac (Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac broj 2/20)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje