Naknada za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja zabavnih parkova, cirkuskih šatri, i drugih zabavnih sadržaja

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Naknada za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja zabavnih parkova, cirkuskih šatri, i drugih zabavnih sadržaja

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15) Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka (Službeni glasnik Općine Lukavac 5/17)

Obaveznik plaćanja

Vlasnici zabavnih parkova

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje