Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana

Šifra prihoda: 722444

Taxa / Namet

Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana (Službene novine FBiH 80/14)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

JP Elektroprivreda BiH

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje