Naknada za postavljanje reklamnih panoa

Šifra prihoda: 722539

Taxa / Namet

Naknada za postavljanje reklamnih panoa

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o cestama FBiH (Službene novine FBiH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama (Službene novine Federacije BiH 75/10), Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste (Službene novine Federacije BiH 7/11 i 58/15), Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz regionalne ceste (Narodne novine ŽZH 2/17)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja postavljaju i koriste reklamne znakove pored javnih cesta

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje