Naknada za polaganje stručnih ispita

Šifra prihoda: 722591

Taxa / Namet

Naknada za polaganje stručnih ispita

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 78/08 i 67/13)

Podzakonski osnov

Program obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ("Službene novine Federacije BiH" broj: 46/15) Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine za lica koja polože ispit za obavljanje tih poslova ("Službene novine Federacije BiH" broj: 46/15) Rješenje o utvrđivanju visine troškova izdavanja certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine i obavljanje poslova odgovornog lica, obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, obuke za obavljanje poslova odgovornog lica i troškova polaganja ispita iz obuke za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite i iz obuke za obavljanje poslova odgovornog lica ("Službene novine Federacije BiH" broj: 59/19 i 64/15)

Obaveznik plaćanja

Fizičko lice - građanin/kandidat koji je podnio zahtjev za sticanje certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje