Naknada za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Federaciju BIH

Šifra prihoda: 722412

Taxa / Namet

Naknada za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Federaciju BIH

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Službeni list RBIH 2/92 i 13/94)

Podzakonski osnov

Naredba o visini i plaćanju naknade za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Federaciju BIH (Službene novine FBIH 34/03)

Obaveznik plaćanja

Uvoznik u postupku zdravstvenog nadzora prilikom njihovog uvoza u teritorij Fedracije BIH

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje