Naknada za osiguranje od požara

Šifra prihoda: 722432

Taxa / Namet

Naknada za osiguranje od požara

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje