Naknada za općekorisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima

Šifra prihoda: 722471

Taxa / Namet

Naknada za općekorisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o šumama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/13, 10/21)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Svi privredni subjekti na području KS.

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje