Naknada za opće korisne funkcije šuma

Šifra prihoda: 722451

Taxa / Namet

Naknada za opće korisne funkcije šuma

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Uredba o šumama (Službene novine Federacije BiH 83/09)

Obaveznik plaćanja

Pravno lice koje je registrovano za obavljanje djelatnosti na teritoriji FBiH i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van FBiH, a obavljaju djelatnost na teritoriji FBiH

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje