Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima

Šifra prihoda: 722471

Taxa / Namet

Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o šumama (Narodne novine ŽZH 8/13, 11/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti na teritoriji Županije i pravne osobe čije je sjedište izvan Županije, a obavljaju djelatnost na području Županije.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje