Naknada za ograničenje korištenja šuma

Šifra prihoda: 722544

Taxa / Namet

Naknada za ograničenje korištenja šuma

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o šumama (Službene novine FBIH 20/02 - 743 i 761, 29/03 - 1333 i 37/04 - 1458)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravno lice na čiji zahtjev je izvršeno proglašenje

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje