Naknada za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada – JU KSF

Šifra prihoda: 722631

Taxa / Namet

Naknada za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada - JU KSF

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o korištenju , upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada , Sl. glasnik USK 2012.godine, br.32/16

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje