Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Šifra prihoda: 722452

Taxa / Namet

Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Uredba o šumama (Službene novine Federacije BiH 83/09)

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva, pravno ili fizičko lice

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje