Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisma

Šifra prihoda: 722472

Taxa / Namet

Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisma

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o šumama ZDK (Službene novine ZDK 8/13, 1/15)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Vlasnik privatne šume koji ugovorom prenosi obavljanje stručnih poslova kantonalnoj Upravi ili pravnom licu za obavljanje poslova u šumarstvu

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje