Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije FBiH i razina nadoknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u FBiH

Šifra prihoda: 722512

Taxa / Namet

Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije FBiH i razina nadoknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u FBiH

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju (Službeni list BiH 23/03), Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni list BiH 49/04)

Podzakonski osnov

Odluka o visini nadoknade za obavezni zdravstveni pegled bilja u prometu preko teritorije FBiH (Službene novine FBiH 4/02)

Obaveznik plaćanja

Sva pravna i fizička lica koja vrše promet bilja i FFS preko teritorije FBiH

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje