Naknada za legalizaciju

Šifra prihoda: 722613

Taxa / Namet

Naknada za legalizaciju

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i zahvata (Sl.glasnik USK, br.19/18)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje