Naknada za korištenje podataka premjera i katastra

Šifra prihoda: 722515

Taxa / Namet

Naknada za korištenje podataka premjera i katastra

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o naknadama za korištenje podataka i vršenja usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (Službeni list SRBiH 35/85 i 12/87 i Službeni list RBiH 4/93, 21/93 i 13/94)

Podzakonski osnov

Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra (Službene novine FBiH 49/15)

Obaveznik plaćanja

Razni korisnici geodetskih osnova i podataka koji vrše planiranje, projektiranje, iskorištavanje resursa ili obavljaju geodetske poslove za posebne potrebe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje