Naknada za korištenje objekata sigurnosti u unutrašnjim i teritorijalnim vodama BiH

Šifra prihoda: 722562

Taxa / Namet

Naknada za korištenje objekata sigurnosti u unutrašnjim i teritorijalnim vodama BiH

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 1/94, 8/95, 19/03 i 8/06)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutrašnjim i teritorijalnim vodama BiH (Službene novine FBiH 82/09)

Obaveznik plaćanja

Domaći i strani brodovi, tehnički plovni objekti, jahte i brodice (zajednički naziv plovila)

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje