Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnom putu

Šifra prihoda: 722791

Taxa / Namet

Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnom putu

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (Službene novine FBiH 73/05)

Podzakonski osnov

Pravilnik o visini naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnom putu ( Službene novine FBiH 07/13)

Obaveznik plaćanja

Vlasnici, odnosno korisnici čamaca, plutajućih objekata za privredne i neprivredne svrhe

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje