Naknada za korištenje javne površine – ostale naknade

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za korištenje javne površine - ostale naknade

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o principima lokalne samouprave USK (Službene novine FBiH broj 8/11), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade na području općine Bosanski Petrovac (Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac 9/19-prečišćeni tekst, 12/19, 10/21)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fzička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje