Naknada za korištenje hidroakomulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području

Šifra prihoda: 722443

Taxa / Namet

Naknada za korištenje hidroakomulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata (Službene novine FBiH 44/02, 57/09)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

Javna preduzeća i druge pravne osobe koji koriste hidroakumulacione objekte, bez obzira imaju li sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine ili drugih država

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje