Naknada za korištenje državnih šuma

Šifra prihoda: 722454

Taxa / Namet

Naknada za korištenje državnih šuma

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Uredba o šumama (Službene novine Federacije BiH 83/09)

Obaveznik plaćanja

Kantonalna šumsko-privredna društva

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje