Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima

Šifra prihoda: 722474

Taxa / Namet

Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o šumama (Službene novine KS 5/13, 10/21)

Podzakonski osnov

Cjenovnik KJP Sarajevo šume Sarajevo - (šuma-panj)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja se bave eksploatacijom šume i šumskih proizvoda.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje