Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz auto ceste

Šifra prihoda: 722417

Taxa / Namet

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz auto ceste

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o cestama FBIH (Službene novine FBIH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste (Službene novine Federacije BiH 81/10, 13/13 i 4/15, 3/16, 10/16, 93/17, 77/19), Uredba o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH (Službene novine FBIH 99/17)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica (korisnici) koja koriste cestovno zemljište u skladu sa Pravilnikom o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta.

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje