Naknada za izgradnju skloništa

Šifra prihoda: 722442

Taxa / Namet

Naknada za izgradnju skloništa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine FBiH" broj: 39/03,22/06 i 43/10)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i registrovana fizička lica i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje