Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja

Šifra prihoda: 722453

Taxa / Namet

Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Uredba o šumama (Službene novine Federacije BiH 83/09)

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja (Oružane snage BiH i policijske strukture, na zahtjev kantonalnih vlada i jedinica lokalne samouprave uz elaborat)

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje