Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima

Šifra prihoda: 722473

Taxa / Namet

Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o šumama (Narodne novine ŽZH 8/13, 11/17)

Podzakonski osnov

Naputak o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj (Narodne novine ŽZH 12/13)

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva (Oružane snage BIH, policijske strukture i jedinice lokalne samouprave prema elaboratu)

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje